Regulamin

1. Zastosowanie, zawarcie umowy

1.1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich umów, stosunków prawnych i ofert z lub przez prywatną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „Mystery Review B.V.”, z siedzibą w Hilversum, zwaną dalej „Mystery Review”.

1.2. Zastosowanie ogólnych lub szczegółowych warunków (zakupu) przez klienta jest niniejszym wyraźnie odrzucane przez Mystery Review i dlatego nie ma zastosowania.

1.3. Wszystkie oferty lub oferty złożone przez Mystery Review są bez zobowiązań, chyba że określono inaczej. Jeżeli termin jest wymieniony w ofercie lub ofercie, termin ten odnosi się tylko do ważności oferty lub oferty i nie będzie miał wpływu na jego zobowiązanie.

1.4. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, umowa między Mystery Review a klientem zostaje zawarta przez pełną akceptację oferty przez klienta. Akceptacja następuje poprzez podpisanie potwierdzenia zamówienia przez klienta lub stronę akceptacji w ofercie.

1.5. W przypadku, gdy akceptacja oferty różni się od warunków oferty, Mystery Review zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej oferty, która zastępuje starą. W takim przypadku stara oferta nie jest już ważna. Klient może zaakceptować tę ofertę w taki sam sposób, jak opisano powyżej.

1.6. Faktyczne rozpoczęcie umowy przez klienta, w tym między innymi do zapłaty faktur wystawionych przez Mystery Review, interpretuje akceptację niniejszych Ogólnych Warunków.

2. Wykonanie umowy

2.1. Klient musi dostarczyć Mystery Review w odpowiednim czasie i bezpłatnie ze wszystkimi informacjami i danymi niezbędnymi do realizacji umowy. Klient gwarantuje i gwarantuje dokładność wyżej wymienionych danych. Klient jest również odpowiedzialny za i akceptuje ryzyko potencjalnych problemów lub roszczeń wynikających z treści, dokładności, kompletności i spójności wszystkich takich danych i informacji dostarczonych przez klienta. Ponadto klient jest zobowiązany do poinformowania Mystery Review w odpowiednim czasie o faktach lub okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie umowy.

2.2. W przypadku, gdy informacje niezbędne do realizacji umowy nie zostały dostarczone do Mystery Review w odpowiednim czasie lub w ogóle, zgodnie z umową, lub jeśli klient i / lub jego dostawcy nie mogą wywiązać się ze swoich zobowiązań, w tym, ale nie ograniczając się do odpowiedniego lub wdrożenia, Mystery Review ma prawo zawiesić wypełnianie swoich zobowiązań.

2.3. Wszystkie terminy dostaw podane w dowolnym momencie przez Mystery Review są traktowane jako przybliżone czasy i nigdy nie są uważane za twarde warunki.

2.4. Aby osiągnąć najlepszy wynik dla klienta Mystery Review wykonuje swoje obowiązki zgodnie z najlepszą wiedzą i umiejętnościami.

2.5. Obowiązki nienależące do umowy będą wykonywane wyłącznie po uprzedniej pisemnej zatwierdzeniu przez klienta.

3. Ceny i stawki, fakturowanie i płatność

3.1. Wszystkie ceny i stawki są podane w euro, z bez podatku VAT i innych opłat nałożonych przez władze.

3.2. Mystery Review ma prawo do rocznego wzrostu cen i stawek za swoje usługi. W przypadku kontynuacji umów o świadczenie usług, klient może rozwiązać umowę, jeśli przyrost wynosi więcej niż trzy (3) procent w porównaniu z poprzednim rokiem.

3.3. Wszystkie faktury są opłacane przez klienta w ciągu 14 (czternastu) dni od daty wystawienia faktury. Brak płatności w określonych warunkach oznacza, że klient, bez przypomnienia lub oficjalnego powiadomienia, nie wywiązuje się z zobowiązań. W takim przypadku wszystkie inne oczekujące i otwarte faktury stają się wymagalne i płatne. Ponadto Mystery Review ma prawo do ustawowych odsetek biznesowych od zaległych faktur. Wszystkie powyższe bez uszczerbku dla prawa Mystery Review do dochodzenia dodatkowych szkód od klienta. Obejmuje to wszystkie uzasadnione wydatki pozasądowe.

3.4. Potencjalne roszczenia oparte na (rzekomych) nieprawidłowych fakturach lub (rzekomych) brakach w wykonaniu umowy muszą zostać otrzymane na piśmie przez Mystery Review w ciągu siedmiu (7) dni roboczych od daty wystawienia faktury lub wykonania umowy. Jeśli nie zostanie otrzymane w tym terminie, wszelkie roszczenia dotyczące faktury wygasają.

3.5. W momencie wejścia w życie umowy, Mystery Review faktury 25% (dwadzieścia pięć procent) uzgodnionej kwoty dla umowy, jednak w przypadku uzgodnionej kwoty nie przekracza kwoty € 5.000 (pięć tysięcy euro) VAT wyłączone, uzgodniona kwota dla umowy jest po wejściu w życie umowy, fakturowane od razu przez Mystery Review. Mystery Review nie jest zobowiązany do wykonania, dopóki kwota określona w poprzednim zdaniu tego ustępu, jest wypłacana .

3.6. W przypadku, gdy Mystery Review odwiedza lokalizację, a lokalizacja jest zamknięta lub nie ma nikogo tam, a informacje te nie zostały ujawnione Mystery Review z wyprzedzeniem, Mystery Review ma prawo do fakturowania ceny i / lub stawek za uzgodnione działania.

Artykuł 4. Prawa własności intelektualnej

4.1. Wszystkie prawa własności intelektualnej wynikające z umowy i opracowane lub udostępnione klientowi pozostają wyłącznie nabyte w Mystery Review, chyba że uzgodniono inaczej.

4.2. Klient może wyraźnie przedstawić lub opublikować wyniki badań przeprowadzonych przez Mystery Review dla klienta, pod warunkiem, że Mystery Review jest określany jako „Miesiąc Mystery Review < > < roku badawczego > „.

4.3. Zachowanie praw własności intelektualnej określonych w ustępie 1 niniejszego artykułu ma zastosowanie w szczególności do kwestionariuszy (online). W związku z tym klient nie może używać lub ponownie używać (online) kwestionariusze bez uprzedniej zgody Mystery Review.

5. Nieujawnianie, poufność

5.1. Informacje lub dokumentacja są uważane za poufne, jeżeli są wyznaczone przez jedną ze stron jako takie lub jeśli druga strona ma wiedzę o fakcie lub może domniemywać, że informacje lub dokumentacja są poufne.

5.2. Strony oraz pracownicy stron wykorzystują informacje poufne, które zostały otrzymane lub udostępnione wyłącznie zgodnie z postanowieniami umowy. Nie udostępniają one tych materiałów osobom trzecim ani nie zatwierdzają korzystania z nich bez uprzedniej zgody drugiej strony. Strony oraz personel stron podejmują wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu ochrony ich przed nieuprawnionym użyciem i ujawnieniem.

5.3. Postanowienia niniejszego artykułu nie mają zastosowania, jeżeli jedna ze stron musi upubliczniać informacje poufne na mocy nakazu sądowego lub dekretu rządowego.

5.4. Mystery Review jest uprawniony do używania nazwy handlowej Klienta, znaku graficznego i / lub znaku słownego na swojej stronie internetowej lub w materiałach komercyjnych w celu wykazania, że Mystery Review wykonała działania i wykonała (a) rozwiązanie (rozwiązania) dla Klienta. Niniejszym Klient udziela zgody na Mystery Review.

5.5. Postanowienia niniejszego artykułu stosuje się mutatis mutandis do okresu czasu, zanim strony zajmą umowę, jak również do okresu po rozwiązaniu umowy, niezależnie od przyczyny rozwiązania umowy.

6. Przetwarzanie danych osobowych

6.1. Mystery Review jest uprawniony do korzystania i zawierać dane osobowe klienta, które są wymagane do jego zarządzania i zarządzania w wewnętrznym systemie rejestracji Mystery Review.

6.2. Na podstawie RODO i obowiązujących przepisów ustawowych oraz w kontekście przetwarzania danych osobowych strony rozpoznają i rozróżniają następujące role (w tym związane z nim obowiązki): Klient jest administratorem, Mystery Review jest uważany za podmiot przetwarzający, osoba trzecia zlecona przez Mystery Review, która przetwarza dane osobowe, będzie uważana za podwykonawcę przetwarzania danych.

6.3. Mystery Review będzie w kontekście realizacji Umowy przetwarzać dane osobowe w imieniu i zgodnie z instrukcjami klienta. W związku z tym Mystery Review nie może przetwarzać danych osobowych do własnych celów i/ lub przekazywać ich osobom trzecim. Mystery Review będzie w zakresie, w jakim możliwe będzie śledzenie kierunków klienta dotyczących przetwarzania danych osobowych klienta.

6.4. Klient gwarantuje, że treść, uzgodnione wykorzystanie i cesja do przetwarzania danych osobowych nie są niezgodne z prawem i nie naruszają żadnych praw osób trzecich. Klient zapewnia w szczególności, że poprzez korzystanie z usług specjalne kategorie danych osobowych nie będą przetwarzane. Klient odszkodował i posiada Mystery Review nieszkodliwe dla wszystkich roszczeń związanych z niniejszym.

6.5. Klient podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zgodnie z RODO w celu ochrony danych osobowych przed utratą lub przed jakąkolwiek formą bezprawnego przetwarzania. Środki te zapewniają, biorąc pod uwagę aktualny stan technologii i koszty wdrożenia, poziom bezpieczeństwa odpowiedni do ryzyka związanego z przetwarzaniem oraz charakter danych osobowych, które mają być chronione. Środki te mają również na celu niepotrzebne gromadzenie i dalsze przetwarzanie danych osobowych.

6.6. Mystery Review podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych przed nielegalnym przetwarzaniem. Środki te uzasadniają, biorąc pod uwagę obecny stan technologii i koszty wdrożenia tych środków, odpowiedni poziom ochrony, biorąc pod uwagę ryzyko przetwarzania i charakter danych osobowych. Środki te mają również na celu zapobieganie niepotrzebnemu przetwarzaniu danych osobowych.

6.7. Klient jest na czas trwania niniejszej umowy może kontrolować wyżej wymienione środki, które audyt może być wykonany przez Klienta niezależnej strony trzeciej. Mystery Review niniejszym gwarantuje współpracę z takim audytem, pod warunkiem że: (i) koszty samego audytu ponosi Klient; (ii) koszty i/lub czas mystery review dotyczące współpracy (w tym czasu personelu) ponosi Klient; (iii) audyt nie jest przeprowadzany częściej niż raz w roku kalendarzowym; (iv) istnieje uzasadniony powód audytu, taki jak utrata danych; I (v) zakres audytu jest zapewniany przez klienta, a audyt jest ograniczony do wyżej wymienionego zakresu. Punktów (iii), iv) oraz (v) nie mają zastosowania w przypadku, gdy audyt jest wynikiem dochodzenia organu nadzorczego. Mystery Review nie może zagwarantować, że audyt może odbyć się przez podwykonawcę Mystery Review, który przetwarza dane osobowe.

6.8. Mystery Review może korzystać z podwykonawcy w procesie świadczenia swoich usług. Na pierwsze żądanie klienta Mystery Review dostarczy listę podprocesorów. Mystery Review może według własnego uznania i zmienić wyrok i / lub rozszerzyć listę. W przypadku, gdy Mystery Review rozszerza lub zmienia listę z nowymi podwykonawcami, klient zostanie powiadomiony co najmniej dwa (2) tygodnie przed użyciem zamierzonego podwykonawcy i mieć możliwość sprzeciwu wobec proponowanych nowych podprocesorów.

6.9. W przypadku, gdy Mystery Review podejrzewa lub wie, że dane osobowe klienta są zagrożone, z powodu naruszenia danych lub bezpieczeństwa, Mystery Review niezwłocznie powiadamia Klienta. W odpowiedzi na to powiadomienie klient ocenia niezależnie, czy powinien powiadamiać osoby, których dane dotyczą, lub organy nadzoru. Klient jest i pozostaje odpowiedzialny za wszelkie prawne zobowiązania do powiadomienia. JednakŻe Mystery Review jest gotów wspierać klienta w wypełnianiu swoich zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących przetwarzania danych osobowych.

6.10. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, powołuje się na swoje prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, przekaże wniosek klientowi. Klient będzie śledził wniosek osoby, której dane dotyczą. Mystery Review poinformuje osoby, której dane dotyczą, o przyszłości i będzie czekać na dalsze instrukcje klienta.

6.11. Po upływie okresu obowiązywania umowy / zamówienia lub określonym okresie przetwarzania danych osobowych lub rozwiązaniu umowy / cesji Mystery Review da klientowi możliwość uzyskania danych osobowych przed usunięciem danych osobowych.

6.12. Powyższe ustępy tego artykułu są uważane za podstawową umowę o przetwarzaniu danych zgodnie z RODO.

7. Przeniesienie praw i obowiązków, podnajmowanie

7.1. Klient nie jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków na stronę trzecią, bez uprzedniej pisemnej zgody Mystery Review. Zgoda, o której mowa powyżej, nie może zostać bezzasadnie wstrzymana przez Mystery Review.

7.2. Mystery Review jest uprawniony do korzystania z osób trzecich przy wykonywaniu umowy, czy to na podstawie podwykonawstwa, czy zatrudniania personelu. Mystery Review zawiera z tymi osobami trzecimi zobowiązanie do nieujawniania, jak opisano w poprzednim artykule.

7.3. Mystery Review jest uprawniony do przeniesienia wszystkich praw i obowiązków wynikających z umowy, bez żadnych ograniczeń, na osoby trzecie. Klient zostanie o tym poinformowany tak szybko, jak to możliwe.

8. Niedociągnięcia związane z przypisywanymi i niepodjętymi

8.1. Całkowita odpowiedzialność Mystery Review spowodowana wadą wynikającą z wykonania umowy lub z jakiegokolwiek innego powodu jest ograniczona do odszkodowania za szkody bezpośrednie do wysokości określonej w umowie uzgodnionej dla umowy, bez vatu. Jeżeli umowa jest umową o kontynuację świadczenia, odpowiedzialność jest ograniczona do odszkodowania do połowy kwoty określonej w umowie uzgodnionej dla umowy na jeden (1) rok, z wyłączeniem podatku VAT. W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność za bezpośrednie szkody na Mystery Review nie może być większa niż € 40.000 (czterdzieści tysięcy euro).

8.2. Wyłącza się odpowiedzialność Mystery Review za szkody pośrednie, szkody wtórne, utracone zyski, utracone oszczędności, utratę wartości firmy, szkody spowodowane przerwą w działalności, szkody wynikające z roszczeń klientów klienta, szkody związane z użytkowaniem towarów, procedury, materiały, oprogramowanie, dostawcy podyktowani przez klienta do Mystery Review. Wyłącza się również odpowiedzialność za szkody spowodowane okaleczeniem, zniszczeniem lub utratą danych lub dokumentów.

8.3. Powyższe wyłączenia i ograniczenia nie mają zastosowania, jeśli i w zakresie, w jakim szkoda jest spowodowana umyślnym wykroczeniem lub świadomą lekkomyślnością zarządzania najwyższym poziomem Mystery Review.

8.4. O ile zgodność z Mystery Review jest trwale niemożliwe, odpowiedzialność Mystery Review za wadę umowy będzie ważna tylko wtedy, gdy klient natychmiast powiadomi Mystery Review o sytuacji domyślnej, dając Mystery Review rozsądny okres czasu na naprawienie sytuacji, a po tym okresie Mystery Review pozostaje zawiniona w niewywiązaniu się ze swoich zobowiązań. Zawiadomienie musi zawierać szczegółowy i kompletny opis niewykonania, tak aby Mystery Review miał możliwość odpowiedniego reagowania.

8.5. Postanowienia niniejszego artykułu oraz wszystkie inne ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w niniejszych ogólnych warunkach, są również na rzecz wszystkich osób lub osób prawnych wykorzystywanych przez Mystery Review podczas realizacji umowy.

8.6. Mystery Review nie jest zobowiązany do wykonania żadnego obowiązku, jeśli nie może to zrobić ze względu na okoliczności, za które Mystery Review nie można winić, ani zgodnie z prawem, aktem prawnym lub ze względu na ogólne i uciążliwe opinie. Jeśli Mystery Review wywołuje siłę wyższą wobec klienta, Mystery Review powiadamia klienta na piśmie tak szybko, jak to możliwe w odniesieniu do tej kwestii.

8.7. W ramach niepodlegającego uchybieniu (siła wyższa) dla Mystery Review jest rozumiana między innymi jako niezdolność do prawidłowego wypełniania swoich zobowiązań z powodu braku personelu, choroby personelu, strajków, zakłóceń w ruchu, utraty danych i dokumentów, awarii zasilania, opóźnień w dostawach towarów i usług, niezależnie od tego, że mają one miejsce w Mystery Review lub jego dostawców , nieprzydatność materiałów, oprogramowania lub sprzętu dostarczonego przez klienta i do wykorzystania przez Mystery Review.

9. Czas trwania i rozwiązanie umowy

9.1. Umowa ta wchodzi w życie w momencie zawarcia przez strony umowy, zgodnie z art. Jeżeli umowa nie jest umową o kontynuację świadczenia, umowa wygasa, gdy zobowiązania obu stron zostały wykonane zgodnie z umową. Jeśli umowa jest umową o kontynuację wykonania, stosuje się paragrafy 8.2–8.4.

9.2. Umowa zostaje zawarta na czas określony w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia. Jeśli nie określono czasu trwania, stosuje się czas trwania jednego (1) roku.

9.3. Po wygaśnięciu (początkowego) okresu obowiązywania umowy umowa zostaje przedłużona na okres równy początkowemu okresowi, chyba że klient wypowiedzenie umowy z uwzględnieniem zawiadomienia z trzydziestu (30) dni od końca okresu.

9.4. Wcześniejsze rozwiązanie umowy o kontynuację świadczenia nie jest możliwe bez wyraźnej zgody Mystery Review. Mystery Review może stwarzać dodatkowe warunki za taką zgodą.

9.5. Pomimo tego, co zostało uzgodnione w umowie, Mystery Review ma prawo do niezwłocznego rozwiązania umowy na piśmie i bez wcześniejszego powiadomienia, w całości lub w części:
A. w przypadku wywiązywania się ze swoich zobowiązań lub wywiązywania się ze zobowiązań klienta przez klienta jest niemożliwe;
B. jeśli dla Mystery Review jasne jest, że klient nie jest w stanie ani nie chce wypełniać swoich zobowiązań;
C. jeżeli klient złożył wniosek o zawieszenie płatności, otrzymał to zawieszenie lub złożył wniosek o upadłość, ogłosił upadłość, zamierza zlikwidować swoją spółkę, przestaje działać lub wydaje się być niewypłacalny w jakikolwiek inny sposób;
D. Jeśli Mystery Review poniesie szkodę reputacji dzięki współpracy z klientem lub jeśli dalsza współpraca doprowadzi do przewidywanego uszkodzenia reputacji Mystery Review.

9.6. W przypadku rozwiązania umowy, o której mowa powyżej, Mystery Review nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek wypłaty odszkodowania. Klient jest zobowiązany do pociągnięcia Mystery Review do odpowiedzialności i odszkodowania w odniesieniu do roszczeń osób trzecich, które mogą powstać w związku z rozwiązaniem opisanym w poprzednim ustępie.

9.7. W przypadku rozwiązania umowy zgodnie z punktem 8.5, klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu kosztów poniesionych przez Mystery Review, bez względu na prawo Mystery Review do dochodzenia pełnego odszkodowania.

9.8. Jeżeli strony w momencie rozwiązania lub rozwiązania umowy, jak wspomniano powyżej, już wykonały i zrealizowały działania, wykonanie tego świadczenia i związane z nim płatności nie podlegają zobowiązaniom do odwrócenia.

9.9. Zobowiązania, które ze swej natury mają obowiązywać do utrzymania rozwiązania umowy, pozostaną w mocy. Rozwiązanie umowy nie zwalnia wyraźnie stron z: poufności, praw własności intelektualnej, prawa właściwego i właściwego sądu.

9.10. W przypadku, gdy Mystery Review przyznał klientowi dostęp do środowisk online, dostęp zostaje odwołany trzy (3) miesiące po rozwiązaniu umowy.

10. Obowiązujące prawo, właściwy sąd i inne postanowienia

10.1. Wszystkie oferty, umowy i umowy wynikające z umowy, do której mają zastosowanie niniejsze warunki, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.

10.2. Strony najlepiej reasualizują swoje spory w drodze mediacji.

10.3. W przypadku, gdy strony nie mogą zaawarować sporu dotyczącego umowy lub z nią związanej w drodze mediacji, strony zgłaszają spór do właściwego sądu w okręgu („dzielnica”), w której mystery review ma swoją siedzibę statutowej.

10.4. W przypadku postanowień o konflikcie, potwierdzenie zamówienia ma pierwszeństwo przed niniejszymi Ogólnymi Warunkami, a niniejsze Ogólne warunki handlowe mają pierwszeństwo przed ofertą.

10.5. W zakresie, w jakim którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków handlowych zostało unieważnione lub uznane za nieważne, wszystkie inne warunki między stronami pozostają w mocy. W takim przypadku strony zgodzą się na nowy zestaw przepisów, które będą w jak największej mierze odpowiadać warunkom nieważnym lub zniweczonym.

เราเป็น บริษัท ช็อปปิ้งลึกลับแห่งเดียวที่จัดการสถานที่ทั่วโลกของคุณการป้องกันการสูญเสียและการช็อปปิ้งลึกลับภายใต้ร่มเดียว กระบวนการตรวจสอบแบรนด์เชิงรุกของเรารวมชุดข้อมูลเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อให้มุมมองทันทีภายในและแบรนด์ที่บอกคุณว่ามีความเสี่ยงและโอกาสในการปรับปรุงที่ไหนและช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดขึ้นเพื่อส่งเสริมแบรนด์ของคุณ