Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid, vorming van de overeenkomst

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, juridische relaties en offertes met, of door de particuliere vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Mystery Review B.V”,, met statutaire zetel in Hilversum, hierna “Mystery Review” genoemd.

1.2. De toepasselijkheid van algemene of specifieke (inkoop)voorwaarden door de klant wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen door Mystery Review en is daarom niet van toepassing.

1.3. Alle aanbiedingen of offertes van Mystery Review zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Als een term in de aanbieding of offerte wordt vermeld, verwijst deze term alleen naar de geldigheid van de aanbieding of offerte en heeft dit geen invloed op de verbintenis daarvan.

1.4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de overeenkomst tussen Mystery Review en klant gesloten door volledige aanvaarding van de offerte door de klant. De acceptatie vindt plaats door de ondertekening van de orderbevestiging door de klant of de acceptatiepagina in de offerte.

1.5. In het geval dat de aanvaarding van de aanbieding afwijkt van de voorwaarden van de aanbieding, behoudt Mystery Review zich het recht voor om een nieuwe aanbieding uit te brengen, die de oude vervangt. In dat geval is het oude aanbod niet langer geldig. De klant kan dat aanbod op dezelfde manier accepteren als hierboven beschreven.

1.6. De daadwerkelijke aanvang van de overeenkomst door de klant, inclusief maar niet beperkt tot de betaling van facturen uitgegeven door Mystery Review, interpreteert de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst

2.1. De klant dient Mystery Review tijdig en gratis te voorzien van alle informatie en gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Cliënt garandeert en garandeert de juistheid van de bovengenoemde gegevens. Klant is ook verantwoordelijk voor, en accepteert het risico van mogelijke problemen of claims die voortvloeien uit de inhoud, nauwkeurigheid, volledigheid en consistentie van al deze gegevens en informatie die door de klant. Bovendien is de klant verplicht om Mystery Review tijdig te informeren over feiten of omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst.

2.2. In het geval dat de informatie die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst niet tijdig of helemaal niet overeenkomstig de overeenkomst aan Mystery Review is verstrekt, of indien de klant en/of haar leveranciers niet aan haar verplichtingen kunnen voldoen, inclusief maar niet beperkt tot adequaat of implementeren, heeft Mystery Review het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

2.3. Alle levertijden die op elk moment door Mystery Review worden gegeven, moeten worden beschouwd als geschatte tijden en mogen nooit als vaste voorwaarden worden beschouwd.

2.4. Om het beste resultaat voor klant Mystery Review voert haar taken naar beste van haar kennis en vermogen.

2.5. Taken die geen deel uitmaken van de overeenkomst worden alleen uitgevoerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de klant.

Artikel 3. Prijzen en tarieven, facturering en betaling

3.1. Alle prijzen en tarieven zijn vermeld in euro’s, exclusief btw en andere heffingen opgelegd door de autoriteiten.

3.2. Mystery Review heeft het recht om jaarlijks de prijzen en tarieven voor haar diensten te verhogen. In het geval van voortgezette prestatieovereenkomsten kan de klant de overeenkomst beëindigen als de verhoging meer dan drie (3) procent bedraagt ten opzichte van vorig jaar.

3.3. Alle facturen worden binnen 14 (veertien) dagen na de factuur door de klant betaald. Gebrek aan betaling binnen de gestelde voorwaarden betekent dat de klant, zonder een herinnering of officiële kennisgeving, in gebreke is gebleven. In een dergelijk geval worden alle andere lopende en openstaande facturen verschuldigd en betaalbaar. Daarnaast heeft Mystery Review recht op het wettelijk zakelijk belang op de openstaande facturen. Al het bovenstaande zonder afbreuk te doen aan het recht van Mystery Review om extra schade te claimen van de klant. Dit omvat alle redelijke buitengerechtelijke kosten.

3.4. Mogelijke claims op basis van (vermeende) onjuiste facturen of (vermeende) tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen zeven (7) werkdagen na de factuurdatum of uitvoering van de overeenkomst schriftelijk worden ontvangen door Mystery Review. Indien niet binnen deze termijn is ontvangen, vervalt elke claim met betrekking tot een factuur.

3.5. Op het moment dat de overeenkomst in werking treedt, factureert Mystery Review 25% (vijfentwintig procent) van het overeengekomen bedrag voor de overeenkomst, maar als het overeengekomen bedrag niet hoger is dan het bedrag van € 5.000 (vijfduizend euro) btw exclusief, is het overeengekomen bedrag voor de overeenkomst na de inwerkingtreding van de overeenkomst, gefactureerd in één keer door Mystery Review. Mystery Review is niet verplicht uit te voeren totdat het bedrag zoals uiteengezet in de vorige zin van deze paragraaf, is betaald .

3.6. In het geval Mystery Review een locatie bezoekt en de locatie is gesloten, of er is niemand, en deze informatie niet van tevoren is bekendgemaakt aan Mystery Review, heeft Mystery Review het recht om de prijs en/of tarieven voor de overeengekomen activiteiten te factureren.

Artikel 4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op grond van de overeenkomst en ontwikkeld of ter beschikking gesteld aan de klant blijven uitsluitend berusten in Mystery Review, tenzij anders overeengekomen.

4.2. Klant is expliciet toegestaan om te presenteren of publiceren van de resultaten van onderzoek gedaan door Mystery Review voor de klant, op voorwaarde dat Mystery Review wordt aangeduid als “Mystery Review < maand van het onderzoek jaar van het onderzoek > < > “.

4.3. Het behoud van de intellectuele eigendomsrechten zoals uiteengezet in lid 1 van dit artikel geldt met name voor (online) vragenlijsten. Daarom is het niet toegestaan om de (online) vragenlijsten te gebruiken of te hergebruiken zonder voorafgaande goedkeuring van Mystery Review.

Artikel 5. Geheimhouding, vertrouwelijkheid

5.1. Informatie of documentatie wordt als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een partij als zodanig is aangewezen, of als de andere partij kennis heeft van het feit of kan veronderstellen dat informatie of documentatie vertrouwelijk is.

5.2. De partijen en het personeel van de partijen maken gebruik van vertrouwelijke informatie die slechts overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst is ontvangen of beschikbaar gesteld. Zij stellen dit materiaal niet ter beschikking van derden of keuren het gebruik van niet goed zonder voorafgaande toestemming van de andere partij. Partijen en het personeel van de partijen nemen alle nodige voorzorgsmaatregelen om hen te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik en openbaarmaking.

5.3. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing indien één partij vertrouwelijke informatie openbaar moet maken op grond van een gerechtelijk bevel of een overheidsbesluit.

5.4. Mystery Review heeft het recht om de handelsnaam, het picturale merk en/of het woordmerk van de klant op zijn website of in commercieel materiaal te gebruiken om aan te tonen dat Mystery Review activiteiten heeft opgeleverd en (a) oplossing(en) voor klant heeft bereikt. Hierbij verleent client haar toestemming aan Mystery Review.

5.5. De bepalingen van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op de periode voordat partijen een overeenkomst sluiten, alsmede op de periode na beëindiging, ongeacht de reden van de beëindiging.

Artikel 6. Verwerking van persoonsgegevens

6.1. Mystery Review heeft het recht om de persoonsgegevens van klanten die nodig zijn voor zijn administratie en management doeleinden op te nemen in het interne registratiesysteem van Mystery Review.

6.2. Op basis van de AVG en de toepasselijke wet- en regelgeving en in het kader van de verwerking van persoonsgegevens herkennen en onderscheiden partijen de volgende rollen (inclusief de bijbehorende verantwoordelijkheden): de Klant is de verwerkingsverantwoordelijke, Mystery Review wordt beschouwd als verwerker, een derde partij die door Mystery Review wordt gecontracteerd en die de persoonsgegevens verwerkt, wordt beschouwd als een subverwerker.

6.3. Mystery Review zal in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst persoonsgegevens namens en in overeenstemming met de instructies van de klant verwerken. Het is daarom niet toegestaan om persoonsgegevens voor eigen doeleinden te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Mystery Review zal voor zover mogelijk de aanwijzingen van de klant met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van de klant opvolgen.

6.4. Cliënt garandeert dat de inhoud, het overeengekomen gebruik en de toewijzing om persoonsgegevens te verwerken niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden. De cliënt ziet er met name op toe dat door het gebruik van diensten geen bijzondere categorieën persoonsgegevens worden verwerkt. Client vergoedt en houdt Mystery Review onschadelijk voor alle claims met betrekking tot deze.

6.5. De klant neemt passende technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de AVG om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zorgen, rekening houdend met de huidige stand van de technologie en de kosten van de uitvoering, voor een beveiligingsniveau dat is aangepast aan de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn ook gericht op het onnodig verzamelen en verder verwerken van persoonsgegevens.

6.6. Mystery Review neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen illegale verwerking. Deze maatregelen rechtvaardigen, rekening houdend met de huidige stand van de technologie en de kosten van de uitvoering van deze maatregelen, een adequaat beschermingsniveau, rekening houdend met de risico’s van verwerking en de aard van de persoonsgegevens. De maatregelen zijn ook gericht op het voorkomen van onnodige verwerking van persoonsgegevens.

6.7. Opdrachtgever is voor de duur van deze overeenkomst toegestaan om de bovengenoemde maatregelen te controleren, die audit kan worden uitgevoerd door client een onafhankelijke derde partij. Mystery Review garandeert hierbij om mee te werken aan een dergelijke audit, op voorwaarde dat: i) de kosten voor de controle zelf voor rekening van de klant komen; ii) de kosten en/of het tijdstip van Mystery Review met betrekking tot de samenwerking (met inbegrip van de tijd van het personeel) voor rekening van de opdrachtgever komen; iii) de controle niet meer dan eenmaal per kalenderjaar wordt uitgevoerd; iv) er een geldige reden is voor de controle, zoals het verlies van gegevens; En v) de reikwijdte van de controle door de cliënt wordt verstrekt en de controle beperkt is tot de bovengenoemde werkingssfeer. Punten iii), iv) en v) niet van toepassing zijn indien de controle het gevolg is van een onderzoek van een toezichthoudende autoriteit. Mystery Review kan niet garanderen dat een audit kan plaatsvinden door een onderaannemer van Mystery Review die persoonsgegevens verwerkt.

6.8. Mystery Review is toegestaan om een onderaannemer te gebruiken in het proces van het renderen van haar diensten. Op eerste verzoek van client zal Mystery Review een lijst van subprocessors verstrekken. Mystery Review kan naar eigen inzicht en oordeel de lijst wijzigen en/of uitbreiden. In het geval dat Mystery Review de lijst uitbreidt of wijzigt met nieuwe subprocessors, wordt de klant ten minste twee (2) weken voor het gebruik van de beoogde onderaannemer op de hoogte gebracht en krijgt hij de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de voorgestelde nieuwe subverwerkers.

6.9. In het geval Mystery Review vermoedt of weet dat persoonlijke gegevens van de klant is gecompromitteerd, als gevolg van een inbreuk op de gegevens of de beveiliging, Mystery Review waarschuwt Client zonder vertraging. Naar aanleiding van deze kennisgeving beoordeelt de klant onafhankelijk of hij betrokkenen en/of toezichthoudende autoriteiten moet op de hoogte stellen. Cliënt is en blijft verantwoordelijk voor elke wettelijke meldingsplicht. Mystery Review is echter bereid om de klant te ondersteunen bij het nakomen van zijn verplichtingen op grond van de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

6.10. Indien een betrokkene zich beroept op zijn of haar rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zal hij het verzoek doorsturen naar de klant. De klant zal het verzoek van de betrokkene opvolgen. Mystery Review zal de betrokkene informeren over de forward en zal wachten op verdere instructies van de klant.

6.11. Na het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst/bestelling of de aangegeven verwerkingsperiode van de persoonsgegevens of beëindiging van de overeenkomst /toewijzing geeft Mystery Review de klant de mogelijkheid om de persoonsgegevens te verkrijgen alvorens de persoonsgegevens te verwijderen.

6.12. De bovenstaande alinea’s van dit artikel worden beschouwd als een basisovereenkomst voor gegevensverwerking in overeenstemming met de AVG.

Artikel 7. Overdracht van rechten en verplichtingen, onderaanneming

7.1. De klant heeft geen recht op overdracht van rechten en verplichtingen aan een derde partij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mystery Review. De hierboven genoemde toestemming kan door Mystery Review niet onredelijk worden ingehouden.

7.2. Mystery Review heeft het recht om gebruik te maken van derden bij de uitvoering van de overeenkomst, hetzij op grond van onderaanneming of het inhuren van personeel. Mystery Review contractt de geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in het vorige artikel, met deze derden.

7.3. Mystery Review heeft het recht om alle rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, zonder beperkingen, over te dragen aan derden. De cliënt wordt daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

Artikel 8. Toewijsbare en niet-toerekenbare tekortkomingen

8.1. De totale aansprakelijkheid van Mystery Review veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst of enige andere reden, is beperkt tot een vergoeding voor directe schade tot het bedrag zoals bepaald in de overeenkomst overeengekomen voor de overeenkomst, exclusief BTW. Indien de overeenkomst een voortgezette prestatieovereenkomst is, is de aansprakelijkheid beperkt tot een vergoeding tot de helft van het bedrag dat is vastgelegd in de overeenkomst die voor de overeenkomst is overeengekomen voor één (1) jaar, exclusief BTW. In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid voor directe schade aan Mystery Review meer dan € 40.000 (veertigduizend euro).

8.2. De aansprakelijkheid van Mystery Review voor indirecte schade, gevolgschade, verloren winsten, verloren spaargeld, verlies van goodwill, schade als gevolg van bedrijfsonderbreking, schade als gevolg van claims van klanten van klanten, schade in verband met het gebruik van goederen, procedures, materialen, software, leveranciers gedicteerd door klant aan Mystery Review, is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten is eveneens uitgesloten.

8.3. De bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen zijn niet van toepassing als en voor zover de schade wordt veroorzaakt door moedwillig wangedrag of bewuste roekeloosheid van mystery review’s top level management.

8.4. Tenzij naleving door Mystery Review permanent onmogelijk is, is de aansprakelijkheid van Mystery Review voor een toerekenbare tekortkoming van een overeenkomst alleen geldig als de klant Mystery Review onmiddellijk op de hoogte stelt van de standaardsituatie, waardoor Mystery Review een redelijke periode heeft om de situatie te verhelpen, en na die periode blijft Mystery Review schuldig om niet aan zijn verplichtingen te voldoen. De kennisgeving moet een gedetailleerde en volledige beschrijving geven van het niet uitvoeren, zodat Mystery Review de mogelijkheid heeft om adequaat te reageren.

8.5. De bepalingen van dit artikel en alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid die in deze algemene voorwaarden zijn gespecificeerd, zijn ook in het voordeel van alle personen of rechtspersonen die door Mystery Review worden gebruikt tijdens de uitvoering van de overeenkomst.

8.6. Mystery Review is niet verplicht om enige verplichting na te komen als dit wordt verhinderd vanwege een omstandigheid waarvan Mystery Review niet kan worden verweten, noch onder de wet, rechtshandeling of als gevolg van algemene en belastende adviezen. Als Mystery Review zich beroept op overmacht tegen de klant, zal Mystery Review de klant zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen van dit probleem.

8.7. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) voor Mystery Review wordt onder andere begrepen als niet in staat om naar behoren te voldoen aan haar verplichtingen als gevolg van het gebrek aan personeel, ziekte van personeel, stakingen, verkeersonderbrekingen, verlies van gegevens en documenten, stroomstoringen, late leveringen van goederen en diensten, ongeacht het feit dat deze plaatsvinden bij Mystery Review of haar leveranciers , ongeschikt voor materialen, software of apparatuur die door de klant worden geleverd en door Mystery Review worden gebruikt.

Artikel 9. Duur en beëindiging

9.1. Deze overeenkomst treedt in werking op het moment dat de partijen overeenkomstig artikel 1 een overeenkomst hebben gesloten, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald. Als de overeenkomst geen voortzetting van de uitvoeringsovereenkomst is, eindigt de overeenkomst wanneer de verplichtingen van beide partijen volgens de overeenkomst zijn uitgevoerd. Indien de overeenkomst een voortzetting van de uitvoeringsovereenkomst is, zijn de paragrafen 8.2 tot en met 8.4 van toepassing.

9.2. Er wordt een overeenkomst gesloten voor de duur zoals aangegeven in de offerte- of orderbevestiging. Als er geen duur is opgegeven, is een duur van één (1) jaar van toepassing.

9.3. Na het verstrijken van de (initiële) looptijd van de overeenkomst wordt de overeenkomst verlengd voor een periode die gelijk is aan de oorspronkelijke periode, tenzij de klant de overeenkomst beëindigt, rekening houdend met een kennisgeving van dertig (30) dagen na het einde van de periode.

9.4. Vroegtijdige beëindiging van een doorlopende prestatieovereenkomst is niet mogelijk zonder uitdrukkelijke toestemming van Mystery Review. Mystery Review kan aanvullende voorwaarden opleveren met een dergelijke toestemming.

9.5. Ondanks wat in de overeenkomst is afgesproken, heeft Mystery Review het recht om de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk en zonder voorafgaande kennisgeving, geheel of gedeeltelijk te beëindigen:
A. in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de cliënt of de naleving door de klant onmogelijk is;
B. als het voor Mystery Review duidelijk is dat de klant niet in een positie is of bereid is zijn verplichtingen na te komen;
C. indien de cliënt een surseance van betaling heeft aangevraagd, deze schorsing heeft gekregen of faillissement heeft aangevraagd, failliet is verklaard, op het punt staat zijn bedrijf te liquideren, ophoudt te werken of op een andere manier insolvent lijkt te zijn;
D. Als Mystery Review reputatieschade zal lijden door de samenwerking met de klant of als verdere samenwerking zal leiden tot verwachte reputatieschade van Mystery Review.

9.6. In geval van beëindiging zoals hierboven vermeld, kan Mystery Review niet aansprakelijk worden gesteld voor enige betaling van schadevergoeding. De klant is verplicht Mystery Review onschadelijk te houden en schadeloos te stellen met betrekking tot vorderingen van derden die kunnen ontstaan in verband met de ontbinding zoals beschreven in de vorige paragraaf.

9.7. In geval van beëindiging op grond van paragraaf 8.5 is de klant verplicht om de kosten van Mystery Review onmiddellijk te vergoeden, ondanks het recht van Mystery Review om een volledige schadeloosstelling te claimen.

9.8. Indien partijen op het tijdstip van ontbinding of beëindiging van de overeenkomst zoals hierboven vermeld reeds activiteiten hebben verricht en verricht, zijn deze prestaties en verbonden betalingen niet onderworpen aan de verplichting om deze terug te draaien.

9.9. Verplichtingen, die naar hun aard bedoeld zijn om de beëindiging te overleven, blijven van kracht. De beëindiging van de overeenkomst zal partijen niet expliciet vrijstellen van: vertrouwelijkheid, intellectuele eigendomsrechten, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

9.10. In het geval Mystery Review de toegang van klanten tot online omgevingen verleende, wordt de toegang drie (3) maanden na beëindiging ingetrokken.

Artikel 10. Toepasselijk recht, bevoegde rechter en andere bepalingen

10.1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en overeenkomsten die voortvloeien uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.

10.2. Partijen resoluut hun geschillen door middel van bemiddeling.

10.3. Indien partijen hun geschil over of verbonden met de overeenkomst niet kunnen doorvervaardigen door middel van bemiddeling, dienen partijen het geschil voor aan de bevoegde rechtbank in het district (“arrondissement”) waar Mystery Review haar statutaire zetel heeft.

10.4. In geval van conflictiebepalingen geldt de orderbevestiging op deze Algemene Voorwaarden en gelden deze Algemene Voorwaarden op de offerte.

10.5. Voor zover een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of nietig wordt verklaard, blijven alle andere voorwaarden tussen partijen van kracht. In een dergelijk geval zullen partijen instemmen met een nieuwe reeks bepalingen, die zoveel mogelijk overeenkomen met de nietige of nietigverklaring.

เราเป็น บริษัท ช็อปปิ้งลึกลับแห่งเดียวที่จัดการสถานที่ทั่วโลกของคุณการป้องกันการสูญเสียและการช็อปปิ้งลึกลับภายใต้ร่มเดียว กระบวนการตรวจสอบแบรนด์เชิงรุกของเรารวมชุดข้อมูลเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อให้มุมมองทันทีภายในและแบรนด์ที่บอกคุณว่ามีความเสี่ยงและโอกาสในการปรับปรุงที่ไหนและช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดขึ้นเพื่อส่งเสริมแบรนด์ของคุณ