Rozwiązania

tajemnicze usługi handlowe
usługi zapobiegania stratom
pewność procesu
Spójność standardowa marki
usługi zarządzania doświadczeniami klientów
เราเป็น บริษัท ช็อปปิ้งลึกลับแห่งเดียวที่จัดการสถานที่ทั่วโลกของคุณการป้องกันการสูญเสียและการช็อปปิ้งลึกลับภายใต้ร่มเดียว กระบวนการตรวจสอบแบรนด์เชิงรุกของเรารวมชุดข้อมูลเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อให้มุมมองทันทีภายในและแบรนด์ที่บอกคุณว่ามีความเสี่ยงและโอกาสในการปรับปรุงที่ไหนและช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดขึ้นเพื่อส่งเสริมแบรนด์ของคุณ